Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nellielovett
nellielovett
7862 1b32 390
Reposted fromCimala Cimala viaAlexzandra Alexzandra
nellielovett
1034 48dd 390
Reposted frompino pino viaAlexzandra Alexzandra
nellielovett
7288 68b8 390

Reposted frommasakrycznie masakrycznie viaarabesqua arabesqua
nellielovett
Niech chociaż skóra prędkim szeptem dreszczu powie

wargom, czy jeszcze mieszkasz w tej grząskiej osobie;
nim jeszcze nie przeciekłem przez nią całkiem, powiedz
— R. Wojaczek
nellielovett
7266 62ef 390
nellielovett
8370 bd62 390
nellielovett
nellielovett
nellielovett
nellielovett
nellielovett
0966 a0b1 390
Reposted fromSapereAude SapereAude viafadingwhisper fadingwhisper
nellielovett
Coś w jej oczach musi być dymem w moich płucach.
— cobain
Reposted fromgranica granica viafadingwhisper fadingwhisper
nellielovett
0916 c38e 390
racja.
nellielovett
nellielovett
nellielovett
Reality...
Reposted fromorson orson viafadingwhisper fadingwhisper
nellielovett
nellielovett
4076 ae7e 390
Reposted fromardoise ardoise viatypromantykaq typromantykaq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl